Zak?adka "Aktualno?ci" z lewego menu (zawsze dost?pnego podczas pracy z Interplatform?).

Aktualno?ci dotycz?ce Interplatformy i ca?ego projektu Interblok. Nauczyciele mog? dodawa? do tego dzia?u wiadomo?ci, je?eli tylko wydarzy?o si? co? ciekawego i istotnego w ich szkole.