Zak?adka "Materia?y" z lewego menu (zawsze dost?pnego podczas pracy z Interplatform?).

Kieruje nas do listy wszystkich blokw Projektu. Mo?esz tu pobra? materia?y do zaj??, wej?? do wybranego bloku i zamie?ci? publikacje dotycz?ce poszczeglnych blokw. Kanw? dla ca?ego uk?adu blokw jest z jednej strony podzia? na lata i bloki, z drugiej strony na publikacje dodane przez autorw Projektu, nauczycieli nadzoruj?cych prace uczniw i samych uczniw.