Zak?adka Edycja publikacji- Dodawanie zdj??, dokumentw zwi?zanych z t? publikacj?.

Mo?esz za pomoc? poni?szego formularza dodawa?:
-zdj?cia w formacie jpg,
-dokumenty xls i ods, pdf, doc i odt, ppt, odp i przede wszystkim zip/rar- funkcjonalno??, ktra wymaga od Ciebie wyj?tkowej odpowiedzialno?ci.
Uwaga- mo?e si? zdarzy?, ?e ktra? z przegl?darek b?dzie mia?a problem z przes?aniem danego formatu pliku- przede wszystkim Google Chrome nie obs?uguje przesy?ania do naszej stor5ny plikw zip/rar, poza tym wszystko powinno przebiega? sprawnie. Nauczyciele
Wszystkim za??cznikom mo?na doda? opis przy czym w wypadku zdj?? nie jest to konieczne, za to w wypadku dokumentw taki opis jest bardzo wa?ny.
Uwaga! Je?eli uwa?asz, ?e jaki? format plikw jest bardzo istotny i zosta? pomini?ty, daj nam zna?! Mo?e propozycja rozszerzenia listy dodawanych plikw b?dzie mo?liwa do zrealizowania.