Punktacja w grach

Punktacja w grach nie jest zawsze sta?a. Mo?e by? uzale?niona od stopnia trudno?ci poszczeglnych pyta?. Mo?e si? okaza?, ?e wiedza z zakresu wybranych umiej?tno?ci b?dzie akurat cenniejsza, ni? wcze?niej itp. Oczywi?cie ka?dy ma rwne szanse i ka?dy ucze? staje przed takim samym stopniem trudno?ci i jest rwno traktowany.